Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

I.

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracováních osobních údajů. Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.

Po přečtení těchto zásad zjistíte:

 • na základě jakého právního důvodu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 • po jak dlouhou dobu jsou osobní údaje zpracovávány;
 • zda jsou osobní údaje předávány třetímu subjektu;
 • jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke správci osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost NK Langa s.r.o., se sídlem Poštovská 68/3, 602 00 Brno, IČ: 26921162 („NK Langa“).

NK Langa zpracovává osobní údaje fyzických osob („subjektů údajů“) jako správce v souladu s platnou právní úpravou, zejm. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („ZOOÚ“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

II.

Osobní údaje, které nám sdělujete v rámci využívání služeb poskytovaných nebo nabízených naší společností, nebo které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu s právními předpisy. Takto získané osobní údaje budou naší společností jako správcem osobních údajů užity jen k účelům a za podmínek stanovených v této informaci.

Vaše osobní údaje zpracováváme jen tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně a z vlastní vůle, například v rámci registrace k odběru zboží či služeb nebo k účasti v soutěži, diskuzních fórech, anketách, za účelem realizace smlouvy apod.

Vaše osobní údaje budou použity pro informování o nových produktech, službách, speciálních nabídkách a k optimalizaci našich služeb Vám, popř. k zasílání obchodních sdělení, jak je uvedeno dále, a to vždy jen k účelu, ke kterému byly shromážděny a v nezbytném rozsahu. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům je přípustné pouze na základě povinnosti stanovené právními předpisy.

Zasílání obchodních sdělení

Vámi poskytnutou emailovou adresu je NK Langa oprávněna využít k zasílání obchodních sdělení obsahující informace o novinkách, pořádaných akcích, soutěžích nebo o k nabídce výrobků a služeb společnosti NK Langa v souladu s podmínkami § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů. V případě, že si nepřejete další zasílání elektronických obchodních sdělení, můžete se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu obsahujícího obchodní sdělení.

Bezpečnost

NK Langa přijímá a dodržuje technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila Vaše osobní údaje proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob. Zpracovávání vašich osobních údajů a přístup k nim bude zajišťován pouze k tomu pověřenými osobami, které jsou zavázány k povinnosti mlčenlivosti a k dodržování právních předpisů.

Cookies

NK Langa používá cookies k tomu, aby zajistila optimální technické a uživatelské fungování stránek. Cookies jsou malé „soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat mj. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky.

Používání cookies můžete deaktivovat či změnit jejich nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Bližší informace o podmínkách užívání cookies naší společností naleznete v Prohlášení k souborům cookies, které je dostupné zde.

Zpracovávání osobních údajů třetími stranami

Webové stránky naší společnosti mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností. Je naší povinností vás upozornit na to, že pokud kliknete na odkaz na jakékoliv takové stránky, může se řídit ochrana osobních údajů na těchto stránkách vlastními zásadami pro ochranu osobních údajů, a společnost NK Langa nemůže být odpovědná za soulad podmínek ochrany osobních údajů třetích stran – provozovatelů těchto jiných webových stránek s právními předpisy. Při návštěvě webových stránek třetích stran a před poskytnutím vašich osobních údajů na webových stránkách třetích stran si prosím zkontrolujte jejich zásady ochrany osobních údajů.

V rámci NK Langa jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti NK Langa, či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Společnost NK Langa je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem poskytování služeb společnosti NK Langa. Jedná se o tyto zpracovatele:

 • NK Expand s.r.o., IČ: 09154001
 • Kreatura Digital s.r.o., IČ: 03821137
 • REN MORAWA, spol. s r.o., IČ: 49445251
 • ENLANGA s.r.o., IČ: 03719227
 • Advokátní kancelář Mgr. Radim Sedláček, IČ: 73627879
 • Mailchimp , 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 500030308
 • Google Czech Republic s.r.o., IČ: 27604977
 • Facebook, Inc., Facebook UK limited, 10 Brock Street, Regent´s place, London, NV1 3FG
 • Linkedin.com, Linkedin International Unlimited, Linked EMEA Headquarter, Vilton place, Dublin 2

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, kteří pro NK Langa provádějí zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (např. externí mzdová účetní společnost, daňový či právní poradce, reklamní agentura, společnost realizující distribuci zásilek, společnost realizující platby), které však v současné době NK Langa nevyužívá. NK Langa za zpracovatele osobních údajů vybírá po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů.

Za určitých podmínek je pak společnost NK Langa oprávněna některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

III.

Právní důvody zpracování osobních údajů

NK Langa jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě následujících důvodů:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 • plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (zejména účetní, daňové a archivační);
 • ochrana oprávněných zájmů správce či třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zejm. za účelem marketingových aktivit, vymáhání oprávněných nároků správce, ochrana majetku správce, zpracování cookies).

IV.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost NK Langa povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 • Zpracování spojené s návštěvou webu www.nk-langa.cz – do odvolání souhlasu, ne déle než 2 roky od poslední návštěvy
 • Zpracování spojené se zasíláním newsletteru na webu www.nk-langa.cz - do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat, případně do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení
 • Plnění smluvního vztahu – po dobu trvání smluvního vztahu, ne déle než 3 roky od skončení plnění
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových - max. 2 roky
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek - max. 6 měsíců
 • Účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
 • Plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let
 • Zpracování osobních údajů na základě souhlasu - do odvolání

Informace podle článku 13 GDPR: Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů

 • subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům,
 • subjekt údajů má právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
 • subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu subjektu údajů se zpracováním, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný,
 • osobní údaje jsou zpracovávány jen po dobu nutnou k účelu zpracování. V případě, že jsou osobní údaje získávány na základě smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem, jsou osobní údaje uchovávány po dobu 4 let od ukončení smlouvy. Po uplynutí maximální doby zpracování mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké, pro účely archivnictví nebo po dobu požadovanou právními předpisy,
 • osobní údaje nejsou předávány do třetí země,
 • správce neprovádí automatizované individuální rozhodování, včetně profilování.

Informace podle článku 15 GDPR: Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k osobním údajům a k dalším informacím.

Subjekt údajů má právo na poskytnutí kopie osobních údajů zpracovávaných správcem. Za další kopie správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Informace podle článku 16 GDPR: Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Informace podle článku 17 GDPR: Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je k tomu dán důvod. To se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné zejm. za účelem splnění právní povinnosti a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Informace podle článku 18 GDPR: Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil za určitých situací zpracování jeho osobních údajů.

Informace podle článku 19 GDPR: Oznamovací povinnost

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Informace podle článku 21 GDPR: Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se konkrétní situace má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Informace podle článku 34 GDPR: Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, má správce povinnost toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů oznámit.

NK Langa s.r.o.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.