Nákupní podmínky

Nákupní podmínky

Tyto Nákupní podmínky upravují práva a povinnosti dodavatelů jazykových služeb (dále také jako „zhotovitel“ nebo „zhotovitelé“) a společnosti NK Langa s.r.o., IČ: 26921162 (dále jen jako „objednatel“), která objednává provedení překladatelských, tlumočnických a souvisejících či obdobných služeb (dále jen „služba“ nebo „dílo“).

Tyto Nákupní podmínky nijak nemění příslušná ustanovení konkrétně uzavřených smluv mezi zhotoviteli a společností NK Langa s.r.o.

I. Proces objednávky služby

 1. Objednatel před zasláním jednotlivé objednávky služby vždy zhotoviteli zašle e-mailem nebo sdělí telefonicky nabídku na zhotovení služby. Nabídka bude obsahovat rozsah objednávky a termín vyhotovení. Bude-li zhotovitel souhlasit, objednatel doručí zhotoviteli objednávku. V objednávce musí být uveden především druh požadované služby, dohodnutá jednotková cena a termín dodání. Objednávka dále může obsahovat dohodnutou celkovou cenu, požadovaný způsob vyhotovení objednávky (např. využití konkrétního softwaru, požadavky na formátování) a další.
 2. Zhotovitel po obdržení objednávky zašle objednateli neprodleně potvrzení o přijetí nebo odmítnutí této objednávky. Pokud objednatel takové potvrzení nebo odmítnutí objednávky bez odkladu neobdrží, má se v dalším za to, že zhotovitel objednávku přijal a považuje ji za závaznou.
 3. Objednávkou se rozumí e-mailová zpráva se specifikací objednávky, zdrojové podklady a jakékoli další pokyny a materiály, které jsou identifikované číslem nebo názvem objednávky.
 4. Zhotovitel se zavazuje akceptovat jen takovou objednávku, kterou je schopen z časového, odborného a jazykového hlediska kvalitně provést. Zhotovitel se také zavazuje službu provést podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a dále pak podle podmínek uvedených níže a celé dílo odevzdat včas.
 5. V případě provádění tlumočnických služeb je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů po dokončení tlumočení, zaslat objednateli e-mailem zprávu o průběhu tlumočení. Zpráva musí obsahovat především skutečný rozsah provedeného tlumočení (dny a hodiny) a dále pak případné námitky nebo stížnosti zadavatele tlumočení (zákazník objednatele), pokud takové během tlumočení vznikly.

II. Povinnosti zhotovitele

 1. Zhotovitel se zavazuje provést službu s odbornou péčí. Zavazuje se při jeho provádění dodržovat obecně závazné předpisy, standardy v oboru překladatelských a tlumočnických služeb, požadavky objednatele a ustanovení těchto nákupních podmínek.
 2. Před dodáním služeb objednateli je zhotovitel povinen zejména zkontrolovat:
  • úplnost vyhotovených služeb;
  • správnost obsahu a použité terminologie, zejména při uvážení účelu textu;
  • správný pravopis, gramatiku, stylistiku a vhodné použití jazyka zejména při uvážení účelu textu;
  • dodržení stylových pokynů a pokynů k formátování;
  • soulad s dohodami, požadavky a instrukcemi uvedenými v objednávce a dalších poskytnutých materiálech a dokumentech s ohledem na cílový text.
 3. Řádně provedené služby zhotovitelem splňují zejména tyto podmínky, není-li v objednávce dohodnuto jinak:
  • Význam textu přeloženého ze zdrojového jazyka do cílového jazyka musí být v souladu s jazykovým systémem cílového jazyka a jeho pravidly, musí odpovídat významu zdrojového textu a musí odpovídat pokynům objednatele.
  • Struktura textu, nadpisy, číslování kapitol a oddílů a číslování a uspořádání poznámek pod čarou musí odpovídat zdrojovému textu. Abecední seznamy a rejstříky musí být seřazeny v cílovém jazyce podle abecedy. Grafická úprava a formátování překladu musí odpovídat grafické úpravě a formátování zdrojového textu.
  • Zhotovitel je povinen používat jednotnou terminologii v průběhu celého překladu. Pokud je součástí objednávky požadavek použití specifických termínů, je zhotovitel povinen tyto termíny v překladu upřednostňovat.
  • Bibliografické odkazy musí být v překladu zachovány beze změny. Názvy použité v odkazech musí být ponechány ve zdrojovém jazyce. Zhotovitel má povinnost s vynaložením přiměřeného a rozumného úsilí zjistit, zda již bylo dílo publikováno v cílovém jazyce. V takovém případě bude v překladu uveden již existující název v cílovém jazyce a zhotovitel o této skutečnosti informuje objednatele nejpozději současně s odevzdáním vyhotoveného překladu. Pokud objednatel v objednávce vyžaduje překlad všech nebo některých bibliografických odkazů, musí být co nejdůsledněji dodržena bibliografická pravidla a normy cílového jazyka.
  • Pokud zdrojový text obsahuje citace, jejich zpracování musí být provedeno s ohledem na funkci, systém a význam cílového textu. V případě citací z děl dostupných široké veřejnosti je zhotovitel povinen s vynaložením přiměřeného a rozumného úsilí zjistit, zda je překlad již k dispozici v cílovém jazyce. V takovém případě bude v překladu uveden již existující překlad v cílovém jazyce a zhotovitel o této skutečnosti informuje objednatele nejpozději současně s odevzdáním vyhotoveného překladu.
  • Názvy a zkratky se nepřekládají, vyjma těch, kde jde o zavedenou podobu geografických názvů, názvů institucí, veřejných činitelů, historických postav, budov, zvířat, literárních a uměleckých jmen v cílovém jazyce. Zhotovitel je povinen přeložit název nebo zkratku do závorky za nepřeložený, původní název nebo zkratku, a to pouze při prvním výskytu v textu.
  • Tituly před a/nebo za jmény osob se nepřekládají, pokud neexistuje výraz se stejným významem v cílovém jazyce. Názvy povolání a pracovní funkce se překládají, pokud existuje zavedený výraz se stejným významem v cílovém jazyce.
  • Datum a časové údaje musí být uvedeny metodou odpovídající pravidlům a normám cílového jazyka.
  • Pokud není v objednávce dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen dodat objednateli vyhotovené dílo v elektronické a editovatelné podobě.
 4. Pokud na základě objednávky od objednatele využije zhotovitel ke splnění objednaných služeb „CAT nástroj” (software pro počítačovou podporu překladu, např. Trados, Memsource, memoQ, Across), který využívá tzv. překladovou paměť (Translation Memory), je zhotovitel povinen po splnění objednaných služeb odevzdat objednateli vytvořenou nebo modifikovanou překladovou paměť nejpozději současně s odevzdáním vyhotoveného překladu. Takto vytvořená nebo modifikovaná překladová paměť tvoří nedílnou součást objednaných služeb. Překladovou paměť dodanou nebo zpřístupněnou objednatelem zhotoviteli nebo vytvořenou nebo modifikovanou zhotovitelem dále nesmí zhotovitel použít pro vlastní potřebu ani potřebu třetích osob ani ji třetím osobám poskytnout nebo zpřístupnit.
 5. Zhotovitel není oprávněn použít ke splnění objednaných služeb, a to ani částečnému, automatické překladače provozované třetími stranami (ať již jsou to veřejně přístupné překladače v síti internet nebo privátní nebo dostupné jiným způsobem – např. nainstalované na PC zhotovitele). Důvodem tohoto omezení je skutečnost, že vložením textu do automatického překladače se tento text stává dostupným třetím osobám (např. provozovatel překladače) a tyto třetí osoby jsou následně oprávněny s vloženým textem jakkoli nakládat včetně jeho další publikace a reprodukce.
 6. Zhotovitel není oprávněn využít ke splnění objednaných služeb třetí osoby (subdodavatele) ani jakýmkoliv jiným způsobem postoupit jakákoliv práva a povinnosti ze smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
 7. Zhotovitel má povinnost považovat veškeré podklady, materiály a informace (dále jen „důvěrné informace“), které obdržel od objednatele, za důvěrné, ať už budou označeny jakoukoliv omezující značkou nebo ne. Zhotovitel nesdělí důvěrné informace objednatele žádné třetí straně bez písemného souhlasu objednatele a bude chránit důvěrné informace objednatele proti neoprávněnému použití nebo sdělení třetím osobám. Zhotovitel není oprávněn jakýmkoliv způsobem šířit obsah důvěrných informací ani jej jakkoliv použít k vlastnímu prospěchu nebo ku prospěchu třetích osob. Zhotovitel se zavazuje, že všechny poskytnuté a předané důvěrné informace, které obdržel od objednatele k provedení objednaných služeb v elektronické či v jakékoliv jiné podobě, zlikviduje, pokud se nedohodne s objednatelem jinak. U elektronicky poskytnutých nebo zpřístupněných důvěrných informací se zlikvidováním myslí vymazání veškerých kopií důvěrných informací. U důvěrných informací ve fyzické podobě se zlikvidováním myslí vrácení původních poskytnutých informací včetně všech vytvořených kopií objednateli. Zhotovitel není oprávněn užít jméno společnosti objednatele ani jakékoli údaje týkající se této společnosti a jejích zákazníků nebo realizovaných projektů ve svých marketingových a obchodních materiálech ani na jiných veřejných místech včetně internetového prostoru (např. internetové diskuze, blogy apod.).
 8. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele jak v průběhu realizace a dodávání služeb, tak i po jeho ukončení, kontaktovat fyzickou ani právnickou osobu uvedenou v materiálech předaných mu objednatelem ani zákazníka objednatele, nebo jakoukoliv osobu, se kterou se seznámil jakýmkoliv jiným způsobem v souvislosti se smluvním vztahem s objednatelem, a to za účelem vlastního poskytování služeb shodných nebo příbuzných s předmětem podnikání objednatele bez prostřednictví objednatele. Takto získané informace nebo kontakty nesmí zhotovitel poskytnout ani jakýmkoli třetím osobám. Případné dotazy (např. terminologické dotazy v průběhu realizace překladatelských prací, dotazy týkající se přípravy na tlumočení atp.) bude zhotovitel řešit vždy jen prostřednictvím objednatele.
 9. Zhotovitel je povinen při provádění služeb dodržovat autorská práva jiných osob. Pokud jsou objednané služby autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, pak zhotovitel předáním vyhotovených služeb objednateli prohlašuje, že je autorem tohoto autorského díla a rovněž držitelem veškerých autorských práv k němu. Zhotovitel současně objednateli uděluje výhradní právo své dílo užít bez jakéhokoliv omezení. Cena objednaných služeb, dohodnutá mezi objednatelem a zhotovitelem, v sobě zahrnuje jak odměnu za provedení objednaných služeb, tak i úplatu za udělení práva dílo objednatelem bez omezení užívat. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění služeb zjistí, že služby odpovídající službám objednaných objednatelem byly již v minulosti zcela nebo zčásti provedeny jinou osobou, je povinen o tomto svém zjištění objednatele neprodleně informovat.
 10. Zhotovitel se bez zbytečného odkladu zavazuje upozornit objednatele na smyslové a logické chyby ve zdrojovém textu k překladu.
 11. Zhotovitel je povinen ve smluvním vztahu s objednatelem dbát na etiku podnikání, a to zejména:
  • nedopouštět se korupčního jednání v žádné podobě, a to jak vzhledem k orgánům státní správy či samosprávy, tak jakýmkoliv soukromým subjektům, a rovněž nepřijímat či si nenechat slibovat platby, dary či jiné výhody v souvislosti se svojí činností;
  • neumožňovat dětskou práci a práci cizinců bez řádného pracovního povolení a ani jiným způsobem neprovádět nebo neumožňovat výkon nelegální práce;
  • neuzavírat zakázané dohody dle zvláštních právních předpisů, zejm. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v případě smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem;
  • dodržovat pravidla profesní etiky obecně přijímaná v podnikatelském odvětví poskytování jazykových služeb.

III. Sankce za nekvalitně provedené, pozdě odevzdané nebo neprovedené služby

 1. Zhotovitel je povinen osobně zajistit řádné a včasné splnění předmětu všech přijatých objednávek. V případě, že zhotovitel neprovede a  nedodá již objednané dílo se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 % z ceny objednaného díla. Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu neplatí v případě stornování objednávky ze strany objednatele nebo v případě zásahu vyšší moci. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
 2. V případě, že zhotovitel objednateli nedodá řádně objednanou službu spočívající ve vyhotovení překladu nebo korektury s běžným termínem vyhotovení ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny objednané služby za každou započatou hodinu zpoždění.
  V případě, že zhotovitel objednateli nedodá řádně objednanou službu spočívající ve vyhotovení překladu nebo korektury s expresním termínem vyhotovení ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 25 % z ceny objednané služby za každou započatou hodinu zpoždění. Ujednání o expresním termínu vyhotovení musí být provedeno písemně v objednávce odsouhlasené zhotovitelem i objednatelem.
  Zhotovitel je povinen o pokutu za pozdní dodání ponížit svoji fakturu za poskytnutí předmětné a pozdě dodané služby.
 3. Za okamžik dodání služby zhotovitelem objednateli se považuje čas odeslání v případě elektronické pošty a osobního dodání či datum doručení v případě dodání poštou.
 4. V případě nekvalitně provedené služby ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn adekvátním způsobem snížit odměnu zhotoviteli za dílčí objednávku. V případě, že zhotovitelem dodaná služba je pro svoji kvalitu nepoužitelná, je objednatel oprávněn neuhradit zhotoviteli odměnu vůbec.

IV. Storno podmínky

 1. Objednatel je oprávněn stornovat provedení již sjednané služby.
 2. V případě stornování jednotlivé objednávky překladu a ostatních služeb zaplatí objednatel již zrealizovanou část díla.
 3. V případě, že objednatel stornuje jednotlivou objednávku tlumočnických služeb v den nebo jeden den před tlumočením, zaplatí stornovací poplatek ve výši 50 % z ceny prvního dne tlumočení.
 4. Zhotovitel je oprávněn stornovat provedení již sjednané služby pouze v případě zásahu vyšší moci.

V. Vyšší moc

 1. Objednatel ani zhotovitel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků z důvodu vyšší moci. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí vyskytnuvších se po sjednání služby, které jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou např. stávky, výluky, blokády, válka nebo hrozba války, pirátství, mobilizace, převraty, protivládní povstání či nepokoje, epidemie, teroristické útoky, živelné pohromy, embarga, nedostatek surovin, vody či energie, přírodní pohromy takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran.
 2. Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sdělen okamžik ukončení události.
 3. Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán druhé straně. Objednatel i zhotovitel musí spolupracovat při předcházení zpožděním nebo jakýmkoliv jiným následkům. Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení objednávky.

VI. Platební podmínky

 1. Zhotovitel se zavazuje neměnit jednotkovou nebo celkovou cenu objednávky, která byla s objednatelem dohodnuta při potvrzením dané objednávky.
 2. Rozsah textu k překladu bude počítán na normostrany (NS) zdrojového textu. Jedna normostrana činí 1 800 úhozů včetně mezer. Zaokrouhluje se na jedno desetinné místo. Rozsah tlumočení bude počítán dle jednotek dohodnutých v rámci každé konkrétní objednávky (1 hodina, ½ den, den).
 3. Zhotovitel se zavazuje vystavit vždy jednu fakturu na konci příslušného měsíce, na které vyúčtuje všechny služby v daném měsíci vyhotovené. Faktury bude zhotovitel vystavovat vůči NK Langa s.r.o., Poštovská 68/3, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 26921162, DIČ: CZ26921162 se splatností min. 14 dnů a zasílat je objednateli e-mailem na adresu info@nk-langa.cz.
 4. Zhotovitel se zavazuje na faktuře uvést následující:
  • číslo objednávky
  • počet NS u překladů, resp. počet dohodnutých jednotek (hodin, dnů) u tlumočení
  • jednotkovou cenu (za NS, hodinu atd.)
  • celkovou cenu za každou objednávku
  • celkovou fakturovanou částku

VII. Ostatní

 1. Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí právním řádem České republiky.
 2. V otázkách neupravených konkrétní objednávkou a těmito Nákupními podmínkami se smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem řídí ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník.