Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1) Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky, vydané podle § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník České republiky), se vztahují na činnost společnosti NK Langa s.r.o., Poštovská 68/3, 602 00 Brno, IČ: 26921162, DIČ: CZ26921162 (dále jen „zhotovitel“) a fyzických nebo právnických osob (zákazníků), kteří objednávají služby (dále jen „objednavatel“).

Předmětem plnění je provádění služeb, které souvisejí s předmětem podnikání zhotovitele, tzn. především s překladatelskými a tlumočnickými službami.

Zhotovitel i objednavatel (dále jen „smluvní strany“) se zavazují se těmito podmínkami řídit.

Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást písemné smlouvy o dílo uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem, pokud taková smlouva byla uzavřena. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním v těchto podmínkách.

Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká i bez uzavření písemné smlouvy o dílo, a to na základě písemné objednávky, která byla potvrzena (odsouhlasena) oběma stranami. Taková objednávka je závazná a tyto Všeobecné podmínky jsou její nedílnou součástí. Za písemnou objednávku se považuje také objednávka zaslaná nebo potvrzená elektronickou cestou nebo objednávka uskutečněná prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách zhotovitele.

2) Objednávka a storno podmínky

Odesláním objednávky objednavatel stvrzuje svůj souhlas se všemi body těchto obchodních podmínek, včetně jejich dodatků.

Objednávka se uskuteční v moment doručení elektronického formuláře, e-mailu s objednávkou nebo jejím potvrzením, popř. telefonicky či osobně.

Zhotovitel se zavazuje potvrdit objednávku do 6 hodin od jejího doručení v rámci pracovní doby zhotovitele. Tímto potvrzením nabývají tyto Všeobecné obchodní podmínky platnosti. Dodatečný požadavek zhotovitele na zaslání vytištěné objednávky s podpisem nemá vliv na platnost již potvrzené elektronické objednávky.

V případě nedoručení objednávky z důvodu selhání komunikačních cest nenese zhotovitel odpovědnost za nedoručení nebo zpoždění objednávky či vyhotovené zakázky.

Objednávku lze bezplatně zrušit objednavatelem nejpozději do 2 hodin od odeslání.

V případě stornování jednotlivé objednávky překladu a ostatních služeb zaplatí objednatel již zrealizovanou část díla.

V případě, že objednatel stornuje jednotlivou objednávku tlumočnických služeb v den nebo jeden den před tlumočením, zaplatí stornovací poplatek ve výši 80 % z ceny prvního dne tlumočení a 10 % z následujících objednaných dnů tlumočení. V případě, že objednatel stornuje objednávku 2-7 dnů před tlumočením, zaplatí stornovací poplatek ve výši 50 % z ceny prvního dne tlumočení a 10 % z následujících objednaných dnů tlumočení.

Podrobnosti o zadání práce (požadované informace o objednavateli) naleznete v dodatku[JN|I1] .

3) Obsah a forma zakázky, autorská práva

Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, jejíž obsah je v rozporu s ústavou, se zákony České republiky, zákony Evropské unie, Listinou základních práv a svobod či v rozporu s dobrými mravy nebo jakýmkoliv způsobem propaguje násilí, rasismus nebo rasovou intoleranci.

Zhotovitel se zavazuje vypracovávat překlad přesně, ponechávat původní přesný smysl zadaného textu, avšak vyhrazuje si právo pozměnit formu výraziva tak, aby vyhovovala stylistickým zvyklostem daného jazyka.

Zhotovitel považuje veškeré dokumenty a informace poskytnuté objednavatelem za důvěrné a zavazuje se, že je neposkytne žádné neoprávněné osobě. Zhotovitel si však vyhrazuje právo použít vzorek výchozího a přeloženého textu ve formě krátké reference na svých webových stránkách. Zhotovitel se zavazuje, že takovýto vzorek nebude obsahovat žádné citlivé informace a bude vyhotoven formou zabezpečeného PDF souboru.

Objednavatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být použity za účelem zaslání obchodní nabídky souvisejících služeb zhotovitele a vyjadřuje s tím svůj souhlas.

Zhotovitel se na žádost objednavatele zaslané prostřednictvím e-mailové komunikace nebo využitím odhlašovacího odkazu zavazuje odstranit osobní údaje objednavatele ze své databáze.

Zhotovitel se zavazuje při splnění výše uvedených podmínek provést objednanou práci a ve sjednané době ji dohodnutým způsobem předat objednavateli.

Zhotovitel nenese odpovědnost za vývoj počtu zákazníků ani objednávek zhotovitele a neposkytuje tuto záruku na provedené práce.

Podrobnější informace o obsahu zakázky (účel práce, forma dodání, grafická úprava, vlastnická práva) naleznete v dodatku.

4) Termín vyhotovení

Termín vyhotovení je smluvní a objednavatel ho uvádí ve své objednávce. Termín dodání se stává závazným v případě potvrzení objednávky zhotovitelem.

Objednavatel se zavazuje provedenou práci ve sjednaném termínu převzít a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu v dohodnutém termínu.

Podrobnější informace o termínu vyhotovení (a způsobu doručení) naleznete v upřesňujícím dodatku[JN|I2] .

5) Cena

Cena je stanovena na základě kalkulace schválené zhotovitelem.

U překladů, korektur, tj. všech jazykových služeb písemné povahy se cena stanovuje dle počtu zdrojových slov, normostran zdrojového textu či dohodou. Jedna normostrana obsahuje 1800 úhozů (znaků včetně mezer).

Při výpočtu ceny jazykových služeb písemné povahy se vychází z původního, zdrojového textu. Tato podmínka platí i pro subdodavatele zhotovitele, není-li dohodnuto jinak.

Výsledná cena může být také navýšena, pokud je kvalita zdrojového textu výrazně pod standardem, resp. obsahuje větší množství gramatických chyb, text je hůře čitelný, obsahuje nejasné informace, je-li psán velmi expresivním či hovorovým stylem, apod.

Objednavatel má právo na zpracování nezávazné a bezplatné cenové nabídky na základě poptávky zaslané zhotoviteli.

Cena ostatních služeb je smluvní a řídí se nabídkou uveřejněnou na webových stránkách zhotovitele a/nebo cenami uvedené v oficiální cenové kalkulaci zaslané zhotovitelem.

Všechny uváděné ceny jsou konečné a jsou uváděné bez DPH dle aktuální vyšší zákonné sazby.

Podrobnosti o způsobu stanovení ceny (mechanismus stanovení ceny, skutečnosti mající vliv na kalkulaci) naleznete v dodatku[JN|I3] .

6) Způsob dodání a způsob platby

Způsob dodání se řídí údajem uvedeným v objednávce. Na jednu objednávku připadá právě jedno vyhotovení, není-li v objednávce uvedeno jinak.

Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za nedoručení vyhotovené zakázky z důvodu výpadku elektronické sítě nebo jiných skutečností bránících doručení, které zhotovitel nemůže sám ovlivnit.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout potvrzení o odeslání zakázky, je-li to vyžádáno objednavatelem.

Objednavatel je povinen bezprostředně po obdržení provedené práce potvrdit její přijetí zhotoviteli.

Platbu uskuteční objednavatel vkladem či převodem na bankovní účet uvedený na faktuře, a to do data splatnosti uvedeného na faktuře. Zpravidla se jedná o lhůtu 14 dnů od data vystavení faktury.

Není-li doručena faktura s bankovními údaji do 30 dnů od přijetí zakázky, objednavatel neprodleně informuje zhotovitele o této skutečnosti a vyžádá si kopii faktury, nebyla-li dodána již dříve.

V okamžiku, kdy byla zakázka odeslána zhotovitelem na smluvenou adresu, bere se tento okamžik jako okamžik doručení vyhotovené zakázky.

Zhotovitel je oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu i před zahájením práce nebo v průběhu prováděných prací. Zálohová faktura je splatná v termínu splatnosti uvedeném na faktuře.

Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit práce v případě neuhrazení faktury objednavatele zhotovitelem. Práce zhotovitel obnoví nejdříve po uhrazení všech dlužných částek objednavatelem, avšak nejpozději 2 pracovní dny po přijetí příslušných plateb. Zastavení prací nemá odkladný účinek na fakturaci služeb dle sjednaných podmínek. Zhotovitel se zavazuje vyfakturované práce dokončit neprodleně po uhrazení všech dlužných vyúčtování zhotovitelem.

Byla-li objednavateli poskytnuta sleva (např. zákaznická, za zpětnou vazbu, nebo množstevní), vyhrazuje si zhotovitel právo doúčtovat tyto slevy v následujícím vyúčtování v případě neuhrazení některého z vyúčtování zhotovitele objednavatelem.

Podrobnější informace o dodání vyhotovené práce a platbě za vyhotovenou práci (včetně toho, jak se postupuje při nezaplacení faktury) naleznete v dodatku[JN|I4] .

7) Reklamace

Pokud obdrží objednavatel vyhotovenou zakázku v neodpovídající kvalitě, rozsahu nebo termínu než bylo smluveno, je oprávněn tuto skutečnost ohlásit zhotoviteli neprodleně, tj. do 30 kalendářních dnů od doručení zakázky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Reklamaci je možno uplatnit osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou. V reklamaci musí být uveden konkrétní důvod a popsán charakter vad a označen jejich výskyt, případně také návrh na řešení reklamace.

Dílo má vady, pokud nebyl proveden v souladu s objednávkou nebo v odpovídající kvalitě. V ostatních případech se má za to, že bylo dílo řádně provedeno.

Zhotovitel je povinen přezkoumat důvod reklamace a zhodnotit, zda je produkt vadný. Svoje vyjádření je zhotovitel rovněž povinen patřičně odůvodnit a doložit patřičnou dokumentací.

Pokud zhotovitel svým přezkoumáním shledá, že došlo k pochybení ze strany zhotovitele, provede na vlastní náklady opravy nebo poskytne objednavateli slevu odpovídající charakteru a rozsahu vad.

Reklamaci nelze uplatnit více než jednou a nelze ji dále uplatnit na vady nebo pochybení, které byly odstraněny ve sjednaném termínu.

Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vystavené faktury, kterou je reklamovaná služba fakturována, ani na jiný typ platby za poskytnutou službu.

V případě vzniklého sporu se postupuje podle dodatku.

Dodatek k Všeobecným obchodním podmínkám společnosti NK Langa s.r.o., Poštovská 68/3, 60200 Brno, IČ: 269 511 62, DIČ: CZ26921162

1. Požadované informace o objednateli

 • Úplný název podnikatelského subjektu, jedná-li objednavatel v zastoupení podnikatelského subjektu
 • Identifikační číslo, jedná-li objednavatel v zastoupení podnikatelského subjektu
 • Daňové identifikační číslo, jedná-li objednavatel v zastoupení podnikatelského subjektu a je-li subjekt plátcem DPH
 • Přesná a úplná korespondenční adresa
 • Fakturační adresa, liší-li se od korespondenční adresy
 • Úplnou specifikaci předmětu objednávky
 • Požadovaný nebo předem domluvený termín zhotovení nebo uskutečnění zakázky
 • Další požadavky, jsou-li jaké
 • Jméno kontaktní osoby a kontakt na tuto osobu
 • Podpis objednavatele, není-li objednávka zasílána z webových stránek zhotovitele

2. Zadání zakázky

2.1  ÚČEL PŘEKLADU

2.1.1 Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému hodlá provedený překlad použít. Jedná se především o případnou veřejnou prezentaci nebo publikaci výsledného překladu nebo jeho právní užití či jiné užití, které vyžaduje provedení příslušných korektur.

2.1.2 Nebude-li zhotoviteli tento účel sdělen, má se za to, že je překlad určen k obecnému účelu a nikoliv k publikaci, a později nemůže být brán zřetel na případné reklamace z důvodů, které souvisejí s účelem užití překladu. Pokud chce objednavatel překlad použít k publikaci nebo jinému než obecnému účelu, zhotovitel provede příslušné korektury.

 

2.2 FORMA DODÁNÍ TEXTŮ

2.2.1 Objednavatel se zavazuje dodat nebo zpřístupnit zhotoviteli veškeré texty, které mají být přeloženy. Zpřístupnění textů bude takové, aby byl text k dispozici zhotoviteli bez větších komplikací nebo nutnosti dohledávání. Nebude-li tak učiněno, nebude brán zřetel na pozdější reklamace týkající se rozsahu překladatelských prací.

2.2.2 Překladem se rozumí překlad textů obsažených v dokumentu běžného digitálního formátu nebo tištěné podoby, případně textů na webových stránkách viditelných pro běžného uživatele takovýchto stránek.

2.2.3 Běžným digitálním formátem se rozumí formáty .doc, .rtf., .txt, .pdf, .docx, .xls, .ppt, .odt, .ods, .html, .php. Veškeré jiné formáty zhotovitel zpracuje pouze po dohodě s objednavatelem.

2.2.4 Překladem webových stránek se rozumí překlad všech viditelných textů na webových stránkách dostupných pouhým poklepnutím na viditelný odkaz. Veškeré další texty je objednavatel povinen dodat zároveň s objednávkou. V opačném případě nebude na pozdější reklamace týkající se rozsahu překladu brán zřetel.

2.2.5 Objednavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli takové soubory, které nebrání správné funkci překladatelských nástrojů. Jsou-li soubory např. chráněny proti úpravám nebo je jiným způsobem znemožněno správné funkci těchto nástrojů, nemá objednavatel nárok na uznání případné předem dohodnuté slevy za opakování textu.

 

2.3 ODBORNÁ TERMINOLOGIE

2.3.1 Pokud zdrojový text určený k překladu obsahuje odborné výrazy, speciální firemní terminologii, méně známé zkratky apod., je objednavatel povinen předat zhotoviteli seznam příslušných termínů v daném jazyce, poskytnout zhotoviteli pomocné materiály s odsouhlasenou terminologií (referenční texty) nebo umožnit konzultaci této terminologie s konkrétním pověřeným pracovníkem objednavatele. Nebude-li tomu tak, nelze brát zřetel na případné pozdější reklamace týkající se takovéto terminologie.

 

2.4 GRAFICKÁ ÚPRAVA

2.4.1 Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli, zda požaduje grafickou úpravu dokumentu, a specifikovat jakou.

2.4.2 Pokud nebude zhotoviteli požadavek na grafickou úpravu (včetně specifikace) sdělen, nemůže být brán zřetel na případné reklamace z důvodů, které souvisejí s grafickou úpravou dokumentu.

 

2.5 VLASTNICKÁ PRÁVA

2.5.1 Objednavatel si je vědom, že vlastnictví překladu na něj přechází až po úplném zaplacení celé ceny za provedenou práci. Do té doby je překlad majetkem zhotovitele.

 

3. Cena a platba

3.1 Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na provedení úhrady za provedenou práci. Objednavatel je také povinen informovat zhotovitele o tom, jestli bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo zda vstoupil do likvidace.

 

3.2 KALKULACE

3.2.1 Celková cena je kalkulována na základě skutečného počtu zdrojových slov či znaků výchozího textu, včetně číslic a opakujících se textů, nebylo-li objednavatelem na opakující se části textu předem upozorněno.

3.2.2 Kalkulace překladu je stanovována na základě zaslaných nebo zpřístupněných textů v souladu s bodem 2.2.1 tohoto dodatku Všeobecných obchodních podmínek.

3.2.3 Obsahuje-li dokument, pro který se kalkulace provádí, jiné texty, které nejsou v souladu s bodem 2.2.1 (např. skryté texty), nebudou tyto předmětem zakázky. Pokud budou takové texty zpřístupněny nebo zaslány v průběhu prací nebo později, vztahuje se na tyto nově stanovená kalkulace.

3.2.4 Celková cena překladu se řídí následujícími skutečnostmi:

 • druh překladu: běžný, soudně ověřený, s/bez korektury
 • jazyková kombinace
 • odbornost textu
 • kvalita zdrojového textu
 • požadovaná rychlost dodání

3.2.5  Pokud je zdrojový text ve formátu, který neumožňuje elektronicky zjistit počet zdrojových slov, nebo je v tištěné podobě, vypočítává se cena podle počtu přeložených slov. V tomto případě se pro účely kalkulace provádí přibližný odhad počtu slov manuálně a účtuje se podle skutečného počtu slov v přeloženém textu (v cílovém jazyce).

3.2.6 Zhotovitel účtuje objednavateli základní sazbu překladatelských prací s ohledem na skutečnosti uvedené v bodě 3.2.4 a stanovuje běžný časový limit v případě, že je zdrojový text běžný, srozumitelný, dobře čitelný ve standardním formátu bez zvláštních grafických úprav. Není-li splněn některý z těchto bodů, zhotovitel je oprávněn požadovat prodloužení termínu nebo účtování příplatku. Toto je možné uplatnit před započetím prací (v případě, že zhotovitel má zdrojový text k dispozici v dostatečném předstihu) nebo v průběhu práce (v případě, že zhotovitel má text k dispozici v den zahájení překladatelských prací). Má-li tento text zhotovitel k dispozici v dostatečném předstihu, zavazuje se upozornit objednavatele na tento příplatek nebo prodloužení termínu).

3.2.7 Není-li smluveno jinak, účtuje se cena překladů a korektur u dokumentů v jiném než textovém formátu dle počtu fyzických stran.

3.2.8 Není-li smluveno jinak, účtuje se cena soudního překladu a soudního ověření dle počtu fyzických stran, přičemž překročí-li rozsah 1 fyzické strany 1 normostranu, účtuje se tato podle skutečného počtu normostan textu v ní obsažených.

3.2.9 Pro každou jazykovou kombinaci, která je předmětem překladu, platí zvláštní kalkulace.

 

4. Prodlení platby

4.1 V případě, že platba za vyhotovenou práci nebude evidována do 5 pracovních dní od posledního data splatnosti, účtuje zhotovitel poplatek 0,5 % z celkové částky k úhradě za každý den prodlení, dokud objednavatel nedodá potvrzení o provedené platbě.

4.2 Nebyla-li platba evidována do 12 dní od data splatnosti faktury a nebylo-li dodáno potvrzení o provedené platbě, zhotovitel zašle písemnou upomínku, která je zpoplatněna částkou 500 Kč, která je fakturována objednavateli zvlášť. Není-li platba provedena bezprostředně po odeslání této upomínky, zašle zhotovitel objednavateli pokus o smír, který je zpoplatněn částkou 1000 Kč, která je rovněž fakturována zvlášť.

4.3 Objednavatel si je vědom, že pokud neuhradí dlužnou částku v domluveném termínu, mohou být jeho osobní údaje poskytnuty třetí osobě za účelem vymáhání pohledávky. Zároveň jeho údaje mohou být zaznamenány v Centrálním registru dlužníků (CERD) a jiných internetových zdrojích optimalizovaných pro vyhledávání podle jména dlužníka. Tyto internetové zdroje jsou dostupné běžným uživatelům z českých a zahraničních vyhledávačů.

 

5. Způsob dodání

5.1 Pokud objednavatel nepotvrdí nebo nevyvrátí přijetí provedené práce do 24 hodin, má se za to, že objednavatel provedenou práci řádně a včas obdržel.

5.2 Pokud zhotovitel obdrží oprávněnou urgenci provedené práce, je povinen odeslat vyhotovenou práci bezprostředně po obdržení této urgence.

5.3 Urgence je neoprávněná tehdy, když zhotovitel prokáže, že vyhotovená práce byla odeslána v dohodnutém termínu.

5.4 Odmítne-li objednavatel převzít řádně provedenou práci bez závažného důvodu, který byl uznán oběma stranami, považuje se provedená práce za řádně předanou a zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za vyhotovenou práci. Objednavatel je tuto povinen uhradit.

 

6. Reklamace

6.1 ZNALECKÝ POSUDEK

6.1.1 Pokud mezi zhotovitelem a objednavatelem vznikne spor o oprávněnosti nároků objednavatele na uplatnění odpovědnosti zhotovitele za vady nebo o výši slevy, zavazují se obě strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého překladatele zvoleného dohodou obou stran. Jedná se zpravidla o nezávislého překladatele ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků, vedeného příslušným soudem, nebo rodilého mluvčího, na němž se obě strany dohodnou. S odhadem ceny za provedení znaleckého posudku musí být obeznámeny obě strany před jeho provedením.

6.1.2 Nezávislý překladatel posuzuje kvalitu překladu ve srovnání se zdrojovým textem (nikoliv jen cílový text samostatně). Objednavatel i zhotovitel jsou oprávněni předat nezávislému překladateli všechny relevantní informace vztahující se k reklamaci.

6.1.3 Zálohu na vyhotovení znaleckého posudku podle bodu 6.1.1 jsou povinni uhradit objednavatel i zhotovitel nezávislému překladateli ve stejné výši. Konečné vyúčtování těchto nákladů bude provedeno podle míry úspěšnosti v reklamačním řízení.

6.1.4 Výše slevy bude stanovena na základě tohoto znaleckého posudku.

6.1.5 Za případnou škodu způsobenou vadami provedeného překladu odpovídá zhotovitel, a to do výše ceny překladu.

6.1.6 Pokud bude ve znaleckém posudku uvedeno, že reklamace nebyla oprávněná, hradí příslušné náklady na vyhotovení posudku objednavatel.

6.1.7 Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad provedené práce u zhotovitele řádně a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 týdnů od převzetí překladu).

6.1.8 Jsou-li nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady uplatněny objednavatelem opožděně, zanikají.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Objednavatel se zavazuje, že nebude bez souhlasu zhotovitele přímo kontaktovat překladatele nebo tlumočníka.

7.2 Jestliže se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu objednavatele a překladatele nebo tlumočníka, zavazuje se objednavatel neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek prováděné práce.

7.3 Objednavatel se zavazuje informovat zhotovitele o případném novém ujednání s překladatelem nebo tlumočníkem.

7.4 Znění tohoto dodatku Všeobecných obchodních podmínek je pro obě smluvní strany závazné.