Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“, vydané podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), se vztahují na činnost společnosti NK Langa s.r.o., Poštovská 68/3, 602 00 Brno, IČ: 26921162, DIČ: CZ26921162 (dále jen „zhotovitel“) a fyzických nebo právnických osob (dále jen „objednatel“ nebo „objednatelé“), kteří si u zhotovitele objednávají překladatelské, tlumočnické a jiné jazykové služby (dále jen „služby“).
 2. Zhotovitel i objednatel (dále také jako „smluvní strany“) se zavazují se těmito podmínkami řídit.
 3. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást písemné smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, pokud taková smlouva byla uzavřena. Odchylná ujednání v uzavřené smlouvě o dílo mají přednost před zněním v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
 4. Smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem vzniká i bez uzavření písemné smlouvy o dílo, a to na základě písemné objednávky, která byla potvrzena (odsouhlasena) zhotovitelem i objednatelem. Takto odsouhlasená objednávka je závazná a tyto Všeobecné podmínky jsou její nedílnou součástí. Za písemnou objednávku se považuje také objednávka zaslaná nebo potvrzená elektronickou cestou nebo objednávka uskutečněná prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách zhotovitele.

II. Objednání a specifikace služeb

 1. Služby objednatel u zhotovitele objednává na základě jednotlivých objednávek. Tato objednávka musí obsahovat následující údaje:
  • fakturační a kontaktní údaje objednatele včetně identifikace a kontaktu na kontaktní osobu objednatele,
  • identifikační a daňové identifikační číslo, jedná-li objednatel v zastoupení podnikatelského subjektu a je-li subjekt plátcem DPH,
  • předmět překladatelských, tlumočnických či jiných jazykových služeb (včetně jazykové kombinace),
  • celkový počet jednotek, jednotkovou cenu, celkovou cenu a termín vyhotovení,
  • účel překladu, ke kterému bude vyhotovený překlad použit – jedná se především o případnou veřejnou prezentaci nebo publikaci výsledného překladu nebo jeho právní užití či jiné užití, které vyžaduje provedení příslušných korektur; nebude-li zhotoviteli tento účel sdělen, má se za to, že je překlad určen k obecnému účelu, a nikoliv k publikaci),
  • požadavky na použitou odbornou terminologii – pokud zdrojový text určený k překladu obsahuje odborné výrazy, speciální firemní terminologii, méně známé zkratky apod., je objednatel povinen předat zhotoviteli seznam příslušných termínů v daném jazyce, poskytnout zhotoviteli pomocné materiály s odsouhlasenou terminologií (referenční texty) nebo umožnit konzultaci této terminologie s konkrétním pověřeným pracovníkem objednatele,
  • požadavky na grafické zpracování dokumentu s přeloženým textem – objednatel je povinen sdělit, zda požaduje grafickou úpravu dokumentu a přesně specifikovat, jak má být vyhotovený překlad po grafické stránce upravený (např. jakým způsobem mají být přeloženy popisky v obrázcích atp.).
 2. V případě, že objednávka vystavená objednatelem všechny výše uvedené údaje neobsahuje, případně obsahuje údaje nesprávné, zhotovitel vystaví a předá objednateli objednávku doplněnou o chybějící nebo správné údaje. Objednávku obě strany potvrdí.
 3. Odesláním objednávky objednatel stvrzuje svůj souhlas se všemi body těchto obchodních podmínek. Objednávka je uskutečněna v okamžiku doručení elektronického formuláře z internetových stránek zhotovitele, e-mailu s objednávkou nebo jejím potvrzením, popř. telefonicky či osobně.
 4. Zhotovitel se zavazuje potvrdit přijetí objednávky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od jejího doručení. V případě nedoručení objednávky z důvodu selhání komunikačních cest (např. nefungující e-mail z důvodu výpadku elektřiny nebo internetového připojení) nenese zhotovitel odpovědnost za nedoručení nebo zpoždění objednávky či vyhotovení a zaslání objednané služby.

III. Storno podmínky

 1. V případě stornování jednotlivé objednávky překladu a ostatních služeb zaplatí objednatel již zrealizovanou část díla.
 2. V případě, že objednatel stornuje jednotlivou objednávku tlumočnických služeb v den nebo jeden den před tlumočením, zaplatí stornovací poplatek ve výši 100 % z ceny prvního dne tlumočení a 30 % z následujících objednaných dnů tlumočení. V případě, že objednatel stornuje objednávku tlumočnických služeb 2-7 dnů před tlumočením, zaplatí stornovací poplatek ve výši 50 % z ceny prvního dne tlumočení a 10 % z následujících objednaných dnů tlumočení.
 3. Zhotovitel i objednatel jsou oprávnění stornovat jednotlivou objednávku tlumočnických služeb i písemnou dohodou smluvních stran nebo v případě zásahu vyšší moci. V takovém případě povinnost zaplatit stornopoplatky neplatí.

IV. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele

 1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele služby dle požadavků objednatele. Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, jejíž obsah je v rozporu s Ústavou ČR, zákony ČR, zákony Evropské unie, Listinou základních práv a svobod, v rozporu s dobrými mravy nebo jakýmkoliv způsobem propaguje násilí, rasismus nebo rasovou intoleranci.
 2. Objednatel se zavazuje vždy řádně zhotoviteli předat požadavek na provedení služby spolu s podklady pro tyto služby, které budou způsobilé pro jejich provedení, provedené služby od zhotovitele řádně převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
 3. Zhotovitel se zavazuje provádět služby s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, požadavky objednatele a ustanovení těchto VOP. Zhotovitel bude provádět požadované služby pouze prostřednictvím odborně způsobilých osob ovládajících příslušný jazyk včetně odborné terminologie, a to pod svým osobním vedením. Zhotovitel je odpovědný za to, že objednané služby budou provedeny včas a řádně.
 4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele k provedení služeb a nevhodnost požadavků objednatele, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci nebo požadavky překážejí v řádném provádění služeb, je zhotovitel povinen provádění služeb v nezbytném rozsahu přerušit nebo zcela zastavit do doby výměny věcí nebo do doby zrušení nevhodných požadavků nebo písemného sdělení, že objednatel na jejich dodržení trvá. Termín vyhotovení se pak prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou.
 5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
 6. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu všech podkladů a materiálů, které obdržel od objednatele k provedení služeb, a zavazuje se s nimi nakládat jako s důvěrnými ve smyslu obchodního tajemství. Zhotovitel si vyhrazuje právo použít vzorek výchozího a přeloženého textu ve formě reference na svých webových stránkách. Zhotovitel se zavazuje, že takovýto vzorek nebude obsahovat žádné citlivé nebo osobní údaje objednatele.
 7. V případě, že je přeložený text určen k další reprodukci nebo publikaci (např. tisk a distribuce prezentačních materiálů, webové stránky atd.), je objednatel povinen tuto skutečnost oznámit zhotoviteli předem, nejpozději s objednávkou daného překladu. Neoznámí-li objednatel tuto skutečnost předem a nebude-li součástí objednávky následná jazyková a předtisková korektura daného překladu, je objednatel srozuměn s tím, že daný přeložený text není bez jazykové a předtiskové korektury způsobilý k další reprodukci nebo publikaci.
 8. Objednatel se zavazuje, že nebude bez souhlasu zhotovitele přímo kontaktovat překladatele nebo tlumočníka. Jestliže se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu objednatele a překladatele nebo tlumočníka, zavazuje se objednatel neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek prováděné služby. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o případných změnách nebo novém ujednání objednaných služeb mezi objednatelem a překladatelem nebo tlumočníkem.
 9. Objednatel souhlasí s uvedením svého jména nebo obchodní firmy v marketingových a obchodních materiálech zhotovitele.
 10. Objednatel v souladu s ustanovením zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dává zhotoviteli souhlas s uchováváním a zpracováním svých osobních údajů poskytnutých zhotoviteli, a to pro vnitřní potřebu zhotovitele, pro plnění povinností zhotovitele, které mu ukládá právní řád ČR, a pro účely obchodní komunikace, a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu (nejvýše na dobu deseti let).

V. Vyšší moc

 1. Objednatel ani zhotovitel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků z důvodu vyšší moci. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí vyskytnuvších se po sjednání služby, které jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou např. stávky, výluky, blokády, válka nebo hrozba války, pirátství, mobilizace, převraty, protivládní povstání či nepokoje, epidemie, teroristické útoky, živelné pohromy, embarga, nedostatek surovin, vody či energie, přírodní pohromy takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran.
 2. Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sdělen okamžik ukončení události.
 3. Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán druhé straně. Objednatel i zhotovitel musí spolupracovat při předcházení zpožděním nebo jakýmkoliv jiným následkům. Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení objednávky.

VI. Cenové podmínky

 1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení služeb sjednanou cenu. Celková cena pro případ překladatelských služeb je stanovena dle rozsahu textu. U překladů, korektur, tj. všech jazykových služeb písemné povahy se cena stanovuje dle počtu zdrojových slov nebo normostran zdrojového textu či dohodou. Jedna normostrana obsahuje 1800 úhozů (znaků včetně mezer).
 2. Zhotovitelem vyhotovená kalkulace je vyhotovena na základě objednatelem zaslaných nebo zpřístupněných textů. Obsahuje-li dokument, pro který zhotovitel kalkulaci provádí, skryté, zamknuté nebo jinak nepřístupné texty, nebudou tyto předmětem cenové kalkulace zhotovitele.
 3. Pokud je objednatelem dodaný zdrojový text ve formátu, který neumožňuje elektronicky zjistit počet znaků, nebo je v tištěné podobě, provede zhotovitel pro účely cenové kalkulace odhad množství textu na překlad. Konečná cena překladu je pak zhotovitelem vypočítána podle skutečného množství úhozů v přeloženém textu (v cílovém jazyce).
 4. Není-li mezi zhotovitelem a objednatelem smluveno jinak, účtuje se cena soudního překladu a soudního ověření dle počtu fyzických stran dokumentu na překlad. Překročí-li rozsah textu 1 fyzické strany 1 normostranu (1 800 úhozů vč. mezer), účtuje se tato fyzická stran podle skutečného počtu normostran textu v ní obsažených.
 5. Pro každou jazykovou kombinaci, která je předmětem překladu, platí zvláštní cenová kalkulace.
 6. Cena je stanovena jednotkově dohodou stran prostřednictvím objednávky vystavené v souladu s těmito VOP. Obvyklá cena může být dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem navýšena, pokud zdrojový text obsahuje větší množství gramatických chyb, je hůře čitelný, obsahuje nejasné informace, je psán expresivním nebo hovorovým stylem apod.
 7. Všechny zhotovitelem uváděné ceny jsou uváděny bez DPH dle aktuální zákonné sazby.

VII. Způsob dodání

 1. Způsob dodání vyhotovené služby je předmětem dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě dodání služby v tištěné formě (např. soudní překlad) připadá na jednu objednávku právě jedno vyhotovení, není-li v mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
 2. Zhotovitel nenese odpovědnost za nedoručení vyhotovené služby z důvodu výpadku elektřiny, internetového připojení nebo jiných skutečností bránících doručení, které zhotovitel nemohl sám ovlivnit.
 3. V případě odevzdání služby poštou nebo kurýrem se bere jako okamžik doručení vyhotovené služby datum a čas odeslání ze strany zhotovitele.
 4. Objednatel se zavazuje bezprostředně po obdržení provedené služby potvrdit její přijetí zhotoviteli. Pokud objednatel nepotvrdí přijetí provedené služby do 24 hodin od okamžiku odeslání ze strany zhotovitele, má se za to, že objednatel provedenou služby řádně a včas obdržel.

VIII. Platební podmínky

 1. Zhotovitel vystaví na poskytovanou službu objednateli fakturu, jejíž splatnost je 14 dnů od data vystavení, není-li dohodnuto jinak. Objednatel uhradí fakturovanou částku na číslo účtu zhotovitele.
 2. Objednatel souhlasí, že v případě prodlení objednatele s platbou fakturované částky za provedené služby je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.
 3. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na provedení úhrady za provedenou práci. Objednatel je také povinen informovat zhotovitele o tom, jestli bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo pokud vstoupil do likvidace.
 4. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli zálohovou fakturu před zahájením prací nebo v průběhu prováděných prací. Zálohová faktura je splatná v termínu splatnosti uvedeném na faktuře.
 5. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit práce v případě neuhrazení zálohové faktury ze strany objednatele. Termín vyhotovení se pak prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou.
 6. Objednatel souhlasí, že vlastnictví vyhotovené služby na něj přechází až po úplném zaplacení celé ceny za provedenou službu. Do té doby je vyhotovená služba majetkem zhotovitele.

IX. Reklamace

 1. Objednatel se zavazuje zkontrolovat kvalitu zhotovitelem vyhotovených služeb bez zbytečného odkladu po přijetí služby. V případě, že služba byla zhotovitelem dodána v neodpovídající kvalitě, rozsahu nebo termínu, je objednatel oprávněn poskytnutou službu reklamovat, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od termínu dodání vyhotovené služby.
 2. Reklamaci vyhotovené služby je možné uplatnit osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou. Reklamace musí obsahovat konkrétní důvod reklamace, popis charakteru vad včetně vyznačení jejich výskytu a případně také návrh na řešení reklamace.
 3. Vyhotovená služba má vady, pokud nebyla provedena v souladu s objednávkou nebo v odpovídající kvalitě. V ostatních případech se má za to, že služba byla poskytnuta řádně.
 4. Zhotovitel je povinen přezkoumat důvod reklamace a zhodnotit její oprávněnost. Svoje vyjádření je zhotovitel povinen odůvodnit. Pokud bude reklamace zhotovitelem označena za oprávněnou, provede zhotovitel na vlastní náklady opravu nebo objednateli poskytne adekvátní slevu odpovídající charakteru a rozsahu vad.
 5. Objednatel není oprávněn reklamaci uplatnit více než jednou nebo ji uplatnit na vady, které byly zhotovitelem odstraněny ve sjednaném termínu.
 6. Pokud mezi zhotovitelem a objednatelem vznikne spor o oprávněnosti nároků objednatele na uplatnění odpovědnosti zhotovitele za vady nebo o výši slevy, zavazuje se zhotovitel i objednatel řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého překladatele zvoleného dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem. Překladatel bude vybrán ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků, vedeného příslušným soudem, nebo jím bude jmenován rodilý mluvčí jazyka, do kterého byl překlad vyhotoven. S výší ceny za provedení znaleckého posudku budou seznámeny obě strany před jeho provedením. Zálohu na vyhotovení znaleckého posudku jsou povinni uhradit objednatel i zhotovitel nezávislému překladateli ve stejné výši. V případě oprávněné reklamace ponese náklady na vyhotovení znaleckého posudku zhotovitel, v případě neoprávněné reklamace ponese náklady objednatel.
 7. V případě oprávněné reklamace bude výše slevy z ceny vyhotovené služby stanovena na základě znaleckého posudku. Za případnou škodu způsobenou vadami provedené služby odpovídá zhotovitel, a to do výše ceny služby.

X. Ostatní

 1. Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí právním řádem České republiky.
 2. V otázkách neupravených konkrétní objednávkou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem řídí ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník.