Záruky kvality

Záruky kvality

Garance zachování mlčenlivosti

Veškeré materiály a informace poskytnuté našimi zákazníky považujeme za přísně důvěrné. Zachováním mlčenlivosti smluvně zavazujeme všechny zaměstnance společnosti i externí spolupracovníky.

Garanci zachování důvěrnosti informací vám na vyžádání poskytneme i smluvně.

 • Odbornost – překlad vyhotoví specialisté na daný obor a jazykovou kombinaci, kteří potřebnou terminologii ovládají jak ve zdrojovém, tak i cílovém jazyce.
 • Implementace zákaznické terminologie – před zahájením překladatelských prací sestavíme terminologický slovník (glosář), odsouhlasíme si se zákazníkem jeho znění a při překladu tyto termíny upřednostňujeme.
 • Přizpůsobení stylu překladu jeho cílové skupině – před zahájením překladatelských prací sestavíme Style Guide a marketingové texty přeložíme stylem a tonalitou odpovídající jeho cílové skupině.
 • Dvojitá výstupní kontrola – po kontrolním čtení překladatelem zkontrolujeme pravopis, numerické údaje, formátovací znaky (tagy), celistvost překladu. a dodržení požadavků zákazníka; kontrolu provádí čtením náš interní editorský tým s použitím QA (Quality Assurance) nástroje ApSIC
 • Gramatická a stylistická správnost – rodilý mluvčí při jazykové korektuře zaměří pozornost na gramatickou a stylistickou správnost přeloženého textu, korekturu doporučujeme zejména při marketingových a dalších propagačních a obchodních textech.
 • Grafické zpracování dle původního textu – základní grafické formátování podle originálního dokumentu (nadpisy, číslování odstavců, tabulky atp.) je v ceně překladu.
 • Realizační tým lingvistů a projektových manažerů – pokud požadovaný termín vyhotovení a množství textu k překladu vyžaduje více překladatelů a kontrolorů, sestavíme vhodný tým zajišťující realizaci podle požadavků a v dohodnutém termínu.

ČSN EN ISO 17100 - Překladatelské služby

Norma ČSN EN ISO 17100 (dříve EN 15038) definuje standardy nezbytné pro poskytování profesionálních překladatelských služeb. Vyjmenovává požadavky na poskytovatele překladatelských služeb v oblastech personálních zdrojů, technických zdrojů, managementu kvality, managementu překladatelských projektů, rámcových smluvních podmínek, postupů při poskytování překladatelských služeb a nakládání s informacemi zákazníka. Norma zahrnuje základní proces tvorby překladu a všechny další aspekty, které jsou s poskytováním této služby spojeny.

Norma předkládá poskytovatelům překladatelských služeb i jejich zákazníkům popis a definici této služby. Předpokládá se použití normy jako podkladu pro posuzování shody a certifikaci.

Překladatelská společnost, která má zájem splňovat požadavky normy ČSN EN ISO 17100, musí věnovat pozornost především těmto činnostem:

 • zajišťování profesionální odborné způsobilosti překladatelů a korektorů
 • standardizace postupů při poskytování překladatelských služeb
 • zjišťování a plnění požadavků zákazníka
 • důsledná a systematická kontrola kvality překladu

Konzistence terminologie a stylu

Zajištění konzistence terminologie a stylu přeloženého textu je třeba věnovat zvýšenou pozornost zejména při větších překladatelských projektech, při kterých na překladu pracuje více překladatelů současně. Případně u projektů navazujících na minulé překlady. Jedná se o komplexní soubor opatření, kterými odstraňujeme nejednotnosti a zajišťujeme tak, že překlad působí jako text vyhotovený jedním lingvistou.

Pro zajištění jednotnosti terminologie a stylu při našich překladatelských projektech využíváme tyto nástroje:

CAT nástroje využívající technologii TM Serveru (Translation Memory Server)

Moderní CAT softwarové nástroje (computer-aided-translation) umožňují více překladatelům současně pracovat nad společnou překladovou pamětí. Pokud jeden překladatel určitý výraz přeloží jedním způsobem, stejným způsobem jej pak přeloží i další překladatelé při jeho dalším výskytu v textu. CAT nástroje tak výrazně zvyšují kvalitu přeloženého textu. Kromě toho pak přináší i značnou finanční a časovou úsporu.

 

Sestavení týmu lingvistů a přidělení Language koordinátora (tzv. Language Lead)

Při rozsáhlejších a terminologicky náročných překladatelských projektech je vhodné sestavit terminologické slovníky a stylové příručky a zaškolit na pravidla všechny členy realizačního týmu. Role Language koordinátora pak spočívá v sestavení těchto materiálů a jejich pravidelné aktualizaci během překladatelských prací. Koordinátor rovněž zodpovídá terminologické dotazy překladatelů, případě je eskaluje ke kontaktní osobě zákazníka.

 

Terminology management

Veškerou terminologii konkrétního zákazníka evidujeme v jednotlivých překladových pamětích (Translation Memories). Terminologické slovníky průběžně rozšiřujeme o nové výrazy a připravujeme je tak pro realizaci dalších překladů daného zákazníka. Jednotná forma a důsledná distribuce aktualizovaných slovníků všem členům realizačního týmu jsou tak u nás samozřejmostí.

 

Důsledná práce s glosáři a stylovými pokyny

Glosáře a stylová pravidla (tzv. Style Guides) aktualizujeme nejen v průběhu realizace překladatelského nebo lokalizačního projektu, ale rovněž po jeho skončení na základě zpětné vazby zákazníka. Stejně jako terminologické slovníky je tak udržujeme připravené pro opětovné využití při dalších překladech zákazníka. V případě marketingových překladů je rozšiřujeme i o specifikaci cílových skupin zákazníka. Při překladech pak tonalitu a styl výsledného textu přizpůsobujeme jeho cílovému publiku a zajišťujeme tak efektivnější plněné obchodních a komunikačních cílů zákazníků.